Artikel 1. Definities en toepasselijkheid

1. BOOM events: gevestigd te Someren en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17271668.
2. Deelnemer: de Deelnemer die een Activiteit boekt bij BOOM events of deelneemt aan een door BOOM events georganiseerde Activiteit en derhalve een overeenkomst met BOOM events is aangegaan.
3. Aanbieder: de partij die ter uitvoering van de overeenkomst tussen BOOM events en de Deelnemer de Activiteit (op locatie) faciliteert.
4. Activiteit: het feest, uitje, evenement, arrangement of de horeca die Aanbieder faciliteert en waaraan Deelnemer deelneemt.
5. Offerte: boekingsvoorstel dat door BOOM events wordt verstuurd.
6. Overeenkomst: opdrachtbevestiging die u van BOOM events ontvangt nadat u online akkoord heeft gegeven op de offerte.
7. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden die BOOM events aan Deelnemer verstrekt. Dit met inbegrip van eventuele aanvullende overeenkomsten.
8. Indien één of meerdere bepalingen uit de onderhavige voorwaarden vernietigd worden of nietig zijn, dan doet dat niets af aan de geldigheid van de overige bepalingen.
9. BOOM events wijst door Deelnemer gehanteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
10. BOOM events is gerechtigd de inhoud van haar algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen
1. Offertes van BOOM events zijn gedagtekend en gelden ingaande die dag gedurende veertien dagen, tenzij in het aanbod schriftelijk anders is aangegeven.
2. Deelnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van aan BOOM events verstrekte gegevens, waarop BOOM events haar aanbieding baseert.
3. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.
4. Kennelijke fouten of vergissingen op de website, offertes of publicaties binden BOOM events niet.
5. Deelnemer dient de informatie uit de offerte vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik of gebruik voor derden aanwenden of aan derden bekend maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BOOM events.

Artikel 3. Kosten
1. Prijzen en bedragen vermeld in offertes en overeenkomsten en op de website zijn in Euro’s en inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
2. Indien gedurende de uitvoering van de overeenkomst de prijzen van externe partijen die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken wijzigen, is BOOM events gerechtigd om de prijzen tussentijds te wijzigen.
3. Indien de uitvoering van werkzaamheden buiten de schuld van BOOM events wordt belemmerd of vertraagd, is BOOM events gerechtigd de daarmee gepaard gaande kosten bij Deelnemer in rekening te brengen.
4. BOOM events is gerechtigd een aanvraag zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 4. Overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand nadat Deelnemer het boekingsvoorstel van BOOM events online heeft geaccepteerd door op de ‘Ik ga akkoord’ button te klikken.
2. Door op de ‘Ik ga akkoord’ button te klikken gaat de Deelnemer akkoord met de offerte en met de algemene voorwaarden van BOOM events, waarmee de boeking definitief wordt bevestigd en bindend wordt.
3. De deelnemer ontvangt na akkoord een bevestigingsmail.
4. Tot zeven dagen na de totstandkoming van de overeenkomst, is BOOM events gerechtigd zonder opgave van redenen haar aanbod te herroepen.
5. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van Deelnemer. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
6. Deelnemer is, behoudens verplichtingen die de wet op haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, van alle informatie die haar door BOOM events ter beschikking is gesteld.
7. Wanneer bij een Activiteit aanvullende voorwaarden gelden, wordt dit vermeld in het boekingsvoorstel en/of de begeleidende mail.

Artikel 5. De Activiteit
1. Deelname aan een door BOOM events georganiseerde Activiteit geschiedt op eigen risico. Degene die (namens een groep) een Activiteit reserveert, wordt geacht de overige Deelnemers hiervan op de hoogte te brengen.
2. BOOM events zal zich inspannen de Activiteit uit te voeren volgens het verstrekte tijdsschema en volgens de overeengekomen planning.
3. Indien een groep of (een) Deelnemer(s) daarvan later arriveert/arriveren dan het overeengekomen tijdstip voor de start van de Activiteit, wordt de afgesproken eindtijd aangehouden.
4. Bij overschrijding van de eindtijd is BOOM events gerechtigd extra kosten in rekening te brengen bij de Deelnemer.

Artikel 6. Facturatie en betaling
1. Wanneer een boekingsvoorstel door u akkoord bevonden is, heeft u de boeking bevestigd. BOOM events stuurt u dan een Bevestigingsmail en gelijktijdig een voorschot factuur voor 25% van de boeking. Deze factuur dient uiterlijk 8 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
2. BOOM events kan bij inzet van Activiteiten van derden een aanbetaling op door Deelnemer te betalen bedragen verlangen. De hoogte van deze aanbetaling wordt vermeld in het boekingsvoorstel.
3. Eventuele bijkomende kosten worden na afloop van de Activiteit aan Deelnemer gefactureerd.
4. Deelnemer is niet gerechtigd om de betaling van de facturen van BOOM events op te schorten of deze te verrekenen uit welke hoofde dan ook.
5. Alleen betalingen verricht door overmaking op de ten name van BOOM events gestelde bank- of girorekening, dan wel betaling in contanten of pintransacties, leiden tot kwijting van Deelnemer.
6. Bij niet-tijdige integrale betaling is BOOM events gerechtigd de Activiteit te annuleren. Eventuele reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.
7. Blijft betaling binnen de gestelde termijn uit, dan is Deelnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling noodzakelijk is, en is Deelnemer wettelijke (handels)rente verschuldigd.
8. Bij niet-tijdige betaling zijn tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke worden berekend volgens de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorend Besluit.

Artikel 7. Annulering of wijziging door BOOM events
1. BOOM events is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in het programma of de Activiteit te annuleren vanwege redenen in de bedrijfsvoering of omwille van derden die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Bij wijziging of annulering zal BOOM events Deelnemer daarvan direct op de hoogte stellen.
2. Bij annulering/wijziging zoals beschreven in het eerste lid van dit artikel, is BOOM events gehouden eventueel reeds betaalde bedragen te restitueren aan Deelnemer. Dit geldt slechts voor zover BOOM events geen gelijkwaardig programma kan aanbieden aan Deelnemer.
3. BOOM events is gerechtigd een Deelnemer uit te sluiten van deelname aan de Activiteit of de activiteit te staken als naar haar oordeel lichamelijke, morele of geestelijke afwijkingen of condities zich zodanig openbaren dat de Activiteit naar haar oordeel bemoeilijkt of belet wordt (of dreigt te worden). Een uitgesloten Deelnemer kan geen aanspraak maken op een alternatief programma en heeft geen recht op restitutie van hetgeen betaald is of dient te worden voor de Activiteit.
4. Hetgeen vermeld in het derde lid van dit artikel geldt eveneens bij wangedrag door Deelnemer.

Artikel 8. Annulering of wijziging door Deelnemer
1. Het annuleren van of (een verzoek tot) wijziging van een Activiteit door Deelnemer dient schriftelijk te geschieden. De datum van ontvangst van dit schriftelijk verzoek heeft te gelden als de annuleringsdatum.
2. Deelnemer kan het aantal Deelnemers aan een Activiteit tot veertien dagen voorafgaand aan de Activiteit kosteloos verminderen binnen een marge van maximaal 20%.
3. Indien Deelnemer het aantal Deelnemers aan een Activiteit wenst te vermeerderen, doet zij daartoe een verzoek bij BOOM events. BOOM events zal nagaan of de gewenste wijziging mogelijk is en stelt Deelnemer op de hoogte van haar besluit hieromtrent. BOOM events kan niet garanderen dat het vermeerderen van het aantal Deelnemers altijd mogelijk is. Bij toegelaten vermeerdering van het aantal Deelnemers wordt de prijs van de Activiteit naar rato verhoogd.
4. In geval van annulering door Deelnemer, is zij de volgende kosten verschuldigd aan BOOM events in de volgende gevallen:
* Annulering meer dan acht weken voorafgaand aan de Activiteit: EUR 25,00 administratiekosten;
* Annulering acht weken tot zes weken voorafgaand aan de Activiteit: 25% van de arrangementsom;
* Annulering zes weken tot vier weken voorafgaand aan de Activiteit: 50% van de arrangementsom;
* Annulering vier weken tot 2 weken voorafgaand aan de Activiteit: 75% van de arrangementsom;
* Annulering 2 weken of minder voorafgaand aan de Activiteit: 100% van de arrangementssom.
5. De arrangementsom zoals genoemd in het vierde lid van dit artikel is steeds gebaseerd op het oorspronkelijk bij offerte/overeenkomst overeengekomen aantal deelnemers.
6. Indien Deelnemers niet komen opdagen bij de Activiteit is Deelnemer 100% van de arrangementssom aan BOOM events verschuldigd.
7. De bepalingen van dit artikel gelden eveneens indien een Activiteit bestaat uit verschillende onderdelen, waarbij de bepalingen toepasselijk zijn per geannuleerd onderdeel. 8. Deelnemer is bevoegd de Activiteit eenmaal kosteloos te verplaatsen tot drie maanden voor aanvang van de Activiteit. Mocht vervolgens alsnog annulering van de Activiteit plaatsvinden, dan is Deelnemer de kosten als genoemd in lid 4 van dit artikel verschuldigd aan BOOM events, met inachtneming van nieuw gekozen datum.

Artikel 9. Schade en aansprakelijkheid
1. BOOM events kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: a. Een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegerekend; b. Enige daad of nalatigheid van Deelnemer, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege Deelnemer te werk zijn gesteld.
2. BOOM events is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat BOOM events is uitgegaan van door Deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
3. BOOM events is niet aansprakelijk voor schade ten gevolgde van overlijden, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal bij een Activiteit.
4. BOOM events is niet aansprakelijk voor schade aan materialen die worden ingezet bij een Activiteit. Indien Deelnemer schade toebrengt aan materialen van Aanbieder, is Deelnemer hiervoor aansprakelijk jegens Aanbieder. De schadeafhandeling dient rechtstreeks tussen Aanbieder en Deelnemer plaats te vinden.
5. Noch BOOM events zelf, noch hen die daar werkzaam zijn en/of haar hulppersonen zijn jegens Deelnemer aansprakelijk voor enige gevolgschade of indirecte schade.
6. BOOM events is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt doordat Deelnemer of door hem ingeschakelde derden niet aan hun verplichtingen hebben voldaan.7. Indien BOOM events aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van BOOM events beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van BOOM events gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van BOOM events beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot maximaal dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 8. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Deelnemer uit welke hoofde dan ook jegens BOOM events vervallen in ieder geval na het verstrijken van zes maanden vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Deelnemer deze rechten en/of bevoegdheden jegens BOOM events kan aanwenden.

Artikel 10. Opschorting en ontbinding
1. BOOM events is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien:
a. BOOM events bij het uitvoeren van de overeenkomst dreigt te worden blootgesteld aan gevaarlijke situaties;
b. het materiaal waarmee alsmede de omstandigheden waaronder de overeenkomst dient te worden uitgevoerd niet voldoe(t)(n) aan de daaraan door de wet gestelde eisen; c. na het sluiten van de overeenkomst BOOM events ter kennis gekomen omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat Deelnemer de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat Deelnemer slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
2. BOOM events is bevoegd de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, indien Deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en Deelnemer geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling, dan wel indien ingebrekestelling zinloos is.
3. BOOM events is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien Deelnemer surseance van betaling verzoekt of deze aan Deelnemer wordt verleend, ingeval Deelnemer failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval Deelnemer niet in staat is aan haar schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van haar bedrijf, onder curatele of anderszins (overheids-)toezicht wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.
4. Indien Deelnemer niet binnen de betalingstermijn betaalt of het verlangde voorschot niet heeft voldaan, is BOOM events gerechtigd de werkzaamheden voor Deelnemer direct op te schorten, zonder dat zij aansprakelijk is voor enige schade die daardoor ontstaat.

Artikel 11. Overmacht
1. Bij overmacht aan de zijde van één der partijen heeft BOOM events het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens Deelnemer voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht aan de zijde van BOOM events wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van BOOM events, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van BOOM events.
3. Als omstandigheden waaronder sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van BOOM events zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van BOOM events en/of van Deelnemer of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
4. Indien de overmachtssituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet Deelnemer in ieder geval haar verplichtingen jegens BOOM events tot aan dat moment nakomen.

Artikel 12. Reclamaties
1. Reclamaties over door BOOM events geleverde diensten dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk bij BOOM events te worden ingediend, bij gebreke waarvan Deelnemer wordt verwacht de geleverde diensten te hebben geaccepteerd.
2. Reclamaties ter zake van een factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk ter kennis van BOOM events te zijn gebracht. Na het verstrijken van die termijn, wordt Deelnemer geacht de factuur te hebben aanvaard.

Artikel 13. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
2. Bij een geschil over een overeenkomst zullen partijen trachten dit in goed overleg op te lossen.
3. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van vestigingsplaats van BOOM events.

Laatste wijziging: 19 maart 2020.